Końskie, dnia 19.10.2023 r.

DSUiZP 24/JK/157/2023

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu dotyczącym:

Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do oznaczania parametrów krytycznych przez okres 12 miesięcy na poniżej opisanych warunkach:

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres: Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do oznaczania parametrów krytycznych przez okres 12 miesięcy

 

Parametr wymagane

1

Analizator  używany po aktualnym przeglądzie technicznym. Analizator typu kasetowego: wszystkie elementy wymienialne: odczynniki, elektrody, płyny kontrolne, myjące oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo – sensorowej. Dopuszcza się osobną kasetę sensorową, w której muszą się znajdować także płyny kontrolne. Nie dopuszcza się żadnych zewnętrznych kalibratorów/materiałów do regulacji, w ampułkach niezależnie czy kalibracji/regulacji dokonuje serwis, czy użytkownik

2

Sonda aspiracyjna musi znajdować się w kasecie odczynnikowej lub odczynnikowo- sensorowej i stanowić jej integralny element. Nie dopuszcza się czynności obsługowych typu wymiana, czyszczenie sondy aspiracyjnej lub jakichkolwiek elementów typu uchwyt, uszczelki sondy itp. Niezależnie czy wykonuje je operator czy też  serwis

3

Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, tHb, O2Hb, MetHb, COHb, HHb, K+, Na+, Ca++, Cl, Glukoza, Mleczan

4

Zakres liniowości oznaczonego wapnia zjonizowanego od 0,11-5,00 mmol/L

5

Wystandaryzowany czas kondycjonowania kasety odczynnikowo – sensorowej nie większy niż 60 minut

6

Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez potrzeby użycia adapterów. Możliwość oznaczenia we krwi pełnej. Objętość analizowanej próbki przy pobraniu z kapilary/strzykawki dla całego panelu badań podanego w punkcie 3 nie większa niż 150 µL

7

Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim

8

Badania kontroli jakości przeprowadzone w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu przy użyciu płynów kontrolnych. Graficzny wykres kontroli jakości Delta lub Levey – Jenningsa dla każdego parametru

9

Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych i butli gazowych lub kalibracja fabryczna

10

Czas pomiaru nie większy niż 45 sekund

11

Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym

12

Automatyczne oświetlenie pola aspiracji i próbki

13

Wszystkie kasety niezbędne do wykonania badań przechowywyane w temperaturze pokojowej, nie wymagają przechowywania w lodówce

14

Automatyczne monitorowanie ilości badań możliwych do wykonania 

15

Analizatory wyposażone w UPS dający czas nie krótszy niż 30 minut podtrzymania zasilania

16

Wszystkie elementy wymienialne niezbędne do wykonania oznaczeń tj. odczynniki, sensory, płyny kontrolne, myjące, pojemnik na odpadki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo- sensorowej.

17

System kontroli jakości wykrywający i automatycznie korygujący błędy analityczne takie jak: mikroskrzepy, pęcherze powietrza, substancje mogące wywołać interferencje bez udziału operatora. Automatyczna dokumentacja naprawy błędów: bieżący dostęp z ustawień operatora do raportu błędów (data, rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony).

18

Jednorazowa autowalidacja za pomocą wewnętrznych materiałów (znajdujących się w kasecie) w trakcie jej uruchomiania w celu sprawdzenia jej integralności i wykluczenia błędów w fazie analitycznej na poziomie 97%.

19

Możliwość oznaczenia parametru Hematokryt.

 

 
 1. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy,
 2. Termin płatności: co miesiąc 30 dni od daty wystawienia faktury
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
 5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl.
 6. Wykonawca może zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione w terminie do dnia 25.10.2023 roku do godz. 11:30.
 7. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie dotyczy
 8. Termin związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty
 9. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty – załącznik numer 1;
  2. Formularz asortymentowo-cenowy załącznik numer 2;
  3. Propozycję umowy

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia w/w dokumentów w toku badania i oceny ofert.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl (dokument wydrukowany, podpisany i zeskanowany lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy); w terminie do dnia 27.10.2023 roku do godziny 11:00, z dopiskiem w tytule wiadomości – Postępowanie na dostawę odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do oznaczania parametrów krytycznych przez okres 12 miesięcy. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z max dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA – 100%.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po terminie składania ofert,
  2. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
  3. Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
  4. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  5. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 6. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty,
  2. wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,
  3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
  5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku do Ogłoszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy
 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający z Wykonawcą zawrze umowę w związku z tym Wykonawca do oferty załączy propozycję umowy zawierającą wszystkie postanowienia wynikające z oferty Wykonawcy.

 1. Zastosowanie aspektów społecznych: Nie dotyczy
 2. Informacja RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w ;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mkalita@zoz.konskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.                                                                                                               

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZOZ w Końskich.

     ZATWIERDZAM

 

 

                                                                       

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731863]

przewiń do góry