Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/1/2022                                                                                  Końskie. 2022-01-11

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)  

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

Wdrożenie oraz uruchomienie automatycznego, telefonicznego systemu informacyjnego Call Center w tym IVR (Interactive Voice Response) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich wraz z 12 miesięczną gwarancją

 

                Opis przedmiotu zmówienia:

1.            Wdrożenie i uruchomienie oprogramowania wraz z nieograniczoną liczbą stanowisk do obsługi centrum telefonicznego (call center) w siedzibie Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem szkoleń w formie zdalnej.

2.            Podłączenie oprogramowania do centrali telefonicznej Zamawiającego lub do operatora telekomunikacyjnego, w obu przypadkach za pośrednictwem SIP TRUNK

3.            Udzielenie 12 miesięcznej Licencji na System.

4.            Użyczenie 4 sztuk słuchawek wraz ze stosownymi kablami przyłączeniowymi, opisanych w załączniku nr 2.

5.            Zdalne szkolenie rejestratorek telefonicznych, kierownika call center i administratora z obsługi systemu na warunkach opisanych w załączniku nr 2.

6.            Zdalne, zawansowane szkolenie rejestratorek telefonicznych i sekretarek medycznych z zakresu komunikacji z pacjentem na warunkach opisanych w załączniku nr 2.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został umieszczony w załączniku nr 2.

3.            Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

4.            O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)            posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat usługi o podobnym charakterze w co najmniej 10 podmiotach leczniczych.

 

Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty materiały szkoleniowe z zakresu komunikacji z pacjentem, które są zgodne z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 2 do niniejszego Zaproszenia. Materiały muszą posiadać pozytywne rekomendacje dyrektorów z co najmniej 10 szpitali.

 

5.            Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

1)            wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2,

2)            aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej). Dopuszczalny jest skan lub dokument cyfrowy ze strony internetowej właściwego rejestru.

6.            Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo złożone ma być jako część oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

7.            Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

8.            Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.            W imieniu Zamawiającego występuję (Z-ca Dyrektora mgr inż. Jerzy Grodzki) tel. (41 390 23 50), która to osoba jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.

10.          Kryterium decydującym o wyborze oferty jest:

Cena – 80 %         

Sposób przyznania punktów:

Ilość punktów w kryterium Cena dla oferty X  =  (Cmin  /  Cx)  x  80

gdzie:    Cmin  -  cena oferty najtańszej

             Cx      -  cena oferty badanej X

 

 

Liczba wykonanych usług o podobnym charakterze w podmiotach leczniczych w okresie ostatnich 5 lat – 10% 

Ocena zostanie dokonana z zastosowaniem następującego wzoru:

Ocena oferty X = (Ux / Umax)x 10

gdzie: Ux     - liczba usług wskazanych w badanej ofercie

Umax  - najwyższa liczba usług spośród wszystkich ofert

 

Termin wdrożenia usługi – 10%

Ocena zostanie dokonana z zastosowaniem następujących zasad:

Wykonanie wdrożenia w terminie: nie dłuższym niż 30 dni od zawarcia umowy – 10,00 pkt

31 dni – 45 dni od zawarcia umowy – 5,00 pkt

45 i więcej dni od zawarcia umowy – 0,00 pkt

 

11. W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2022-01-20  godz. 10:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na wdrożenie oraz uruchomienie automatycznego, telefonicznego systemu informacyjnego Call Center w tym IVR (Interactive Voice Response) wraz z 12 miesięczną gwarancją”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

Oferty  przekazane: za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.  Z Wykonawcą oferującym najlepszy bilans punktowy kryteriów oceny oferty będzie zawarta umowa w związku z powyższym do oferty należy załączyć propozycję istotnych postanowień warunków umowy.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

1.            Formularz oferty – załącznik nr 1

2.            Zestawienie parametrów i warunków wymaganych – załącznik nr 2

 

 

                                                                                                                                               Z-ca  Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

 

 

mgr inż. Jerzy Grodzki

 

 

 

 

sporządził:  Jacek Kruk

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731870]

przewiń do góry