Końskie, dnia 10.11.2023 r.

DSUiZP 24/JK/211/2023

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach programu: Likwidacja barier technicznych w gabinetach diagnostyczno - zabiegowych w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu dotyczącym:

Dostawa dwóch foteli ginekologicznych oraz dwóch stołów rehabilitacyjnych trzyczęściowych na poniżej opisanych warunkach:

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres: Dostawa dwóch foteli ginekologicznych oraz dwóch stołów rehabilitacyjnych trzyczęściowych w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy dostawa obejmuje również: szkolenie, dostarczone urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz paszport techniczny

 

Parametr wymagane dwóch foteli ginekologicznych

1

Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych

2

Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1280 mm (± 30 mm).

3

Całkowita szerokość leża: 740 mm (± 30 mm )

4

Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 560mm – 890mm ( ±30 mm )

5

Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej: 760mm – 1090mm ( ±30 mm )

6

Przy pozycji fotelowej możliwość uzyskania bardzo niskiego położenia przedniej krawędzi siedziska – przynajmniej 400mm – w celu ułatwienia pacjentce wsiadania na fotel.

7

Regulacja kąta oparcia pleców od -100 do 650 (±  50 )

8

Kąt pochylenia siedziska: -650  do 100   (±  50 )

9

Przechył Trendelenburga : min. 100 

10

Przechył anty-Trendelenburga : min. 600 

11

Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V:

- regulacja wysokości fotela

- niezależna regulacja kata pochylenia siedziska

- regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga przy jednoczesnej  zmianie kąta oparcia pleców i segmentu siedziska

12

Ręczny pilot przewodowy wyposażony w dodatkowe funkcje uzyskiwane z jednego (osobnego dla każdej funkcji) przycisku:

- tzw. pozycja startowa – fotel uzyskuje najniższą wysokość

- pozycja antyszokowa – wypoziomowane segmenty fotela oraz przejście do pozycji Trendelenburga

- przycisk służący do zapisania (zapamiętania) dowolnej, ustalonej pozycji fotela

13

Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru.

14

Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra.

Osłony także w części siedzeniowej i z tyłu oparcia pleców.

15

Fotel mobilny dzięki trzem kołom (dwa koła kierunkowe do jazdy na wprost oraz jedno koło skrętne) zabudowanym w podstawie. Koła nie wystają poza obrys fotela – przez co nie utrudniają pracy operatora.  Blokowanie oraz odblokowanie podstawy fotela za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej w podstawie od strony oparcia pleców.

16

Oparcie pleców i siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego

17

Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki

18

Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5).

Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi  przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty.

Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta.

19

Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu (podkład niewidoczny z zewnątrz). Zapewniony łatwy dostęp do wymiany podkładu

20

Bezpieczne obciążenie fotela: min. 200kg

21

Wyposażenie każdego fotela:

-              miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej

-              papierowy podkład w rolce

-              podkolanniki z podrączkami

-              strzemiona pod stopy montowane na sztycy podkolannika

-              podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela

22

Wyposażenie dodatkowe dla 1 fotela:

-    manipulator maciczny przeznaczony do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych .

 Manipulator rozbieralny i składający  się z:

- uchwytu  do którego mocowane są kielichy

- wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy wykonane z teflonu , wielorazowego

użytku, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów szyjki macicy ,umożliwiające

wyeksponowanie sklepień pochwy, kielichy w trzech rozmiarach: 30mm, 34mm, 38mm

- wkład spiralny w dwóch rozmiarach wkręcany w kanał szyjki macicy umożliwiający stabilne

ufiksowanie manipulatora : fi 16mm oraz fi 19mm , długość 63mm,

- zestaw wymiennych końcówek manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej

głębokości ( w pięciu rozmiarach): fi 60mm, fi 70mm, fi 77mm, fi 79mm, fi 100mm

23

Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)

24

Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta

25

Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne

26

Deklaracja Zgodności

 

 

 

 

 

Parametr wymagane dwóch stołów rehabilitacyjnych

1

Stół trzyczęściowy

2

Podgłówek regulowany sprężyną gazową

3

Podnóżek regulowany sprężyną gazową

4

Elektryczna regulacja wysokości za pomocą  pilota ręcznego i nożnego

5

Zakres regulacji wysokości leża 55 cm do 85 cm

6

Uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża

7

Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 °

8

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg?

9

System jezdny z 4 skrętnymi kółkami

10

4 regulowane stopki

11

Całkowita długość ok 200 cm , szerokość leża  ok 70 cm

12

Stół wyposażony w uchwyt na papier jednorazowy

13

Rok produkcji nie wcześniej niż 2023

14

Stół trzyczęściowy

15

Podgłówek regulowany sprężyną gazową

16

Podnóżek regulowany sprężyną gazową

 

 

 

 

 1.  
 2. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy,
 3. Termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury
 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
 6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl.
 7. Wykonawca może zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione w terminie do dnia 15.11.2023 roku do godz. 11:30.
 8. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie dotyczy
 9. Termin związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty
 10. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty – załącznik numer 1;
  2. Propozycję umowy

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia w/w dokumentów w toku badania i oceny ofert.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl (dokument wydrukowany, podpisany i zeskanowany lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy); w terminie do dnia 23.11.2023 roku do godziny 11:00, z dopiskiem w tytule wiadomości – Postępowanie na dostawę dwóch foteli ginekologicznych oraz dwóch stołów rehabilitacyjnych trzyczęściowych. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z max dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA – 100%.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po terminie składania ofert,
  2. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
  3. Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
  4. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  5. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 6. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty,
  2. wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,
  3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
  5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku do Ogłoszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy
 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający z Wykonawcą zawrze umowę w związku z tym Wykonawca do oferty załączy propozycję umowy zawierającą wszystkie postanowienia wynikające z oferty Wykonawcy.

 1. Zastosowanie aspektów społecznych: Nie dotyczy
 2. Informacja RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w ;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mkalita@zoz.konskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.                                                                                                               

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZOZ w Końskich.

     ZATWIERDZAM

 

 

                                                                       

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731706]

przewiń do góry