Końskie, dnia 23.10.2023 r.

DSUiZP 24/JK/162/2023

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu dotyczącym:

Szkolenie okresowe około 330 pracowników ZOZ Końskie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. na poniżej opisanych warunkach:

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres:

Szkolenie okresowe około 330 pracowników ZOZ Końskie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna). Liczba osób podana jest szacunkowo i może ulec w niewielkim stopniu zmianie.

 

Grupy zawodowe:

 • pracodawca – 2 osoby
 • stanowiska kierownicze- 15 osób
 • personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny fizjoterapeuta, ratownik medyczny) i stanowiska administracyjno-biurowe – 250 osób
 • stanowiska robotnicze (personel gospodarczy i pomocniczy, techniczny itp.) –40 osób
 • Inżynieryjno-techniczne 3 osoby
 • personel pracujący przy urządzeniach wytwarzających P-EM – 20 osób
 • tematyka szkoleń musi być zgodna z poszczególnymi ramowymi programami szkoleń wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczegółowe programy szkoleń muszą być dostarczone zamawiającemu,
 • czas trwania szkolenia - zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • szkolenia powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowana kadrę trenerską, w tym obowiązkowo specjalistę bhp, specjalistę pożarnictwa i ratownika medycznego. Zamawiający wymaga, aby każdy z trenerów posiadał doświadczenie zawodowe z wykładanego zagadnienia min. 3 letni staż pracy w zawodzie. Na potwierdzenie Wykonawca załączy do oferty CV trenerów.
 • tematyka szkolenia związana z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej powinna zostać przeprowadzona w formie zajęć praktycznych.
 • Wykonawca dla grup szkoleniowych pracodawców i osób kierujących pracownikami powinien zapewnić materiały szkoleniowe do samo dokształcania,
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu bhp – przeprowadzenie min. 6 usług w tym zakresie dla podmiotów gospodarczych w przeciągu ostatnich 3 lat. Na potwierdzenie do oferty należy załączyć informacją potwierdzające należyte wykonanie usługi,

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2023,
 2. Termin płatności: co miesiąc 14 dni od daty wystawienia faktury
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
 5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl.
 6. Wykonawca może zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione w terminie do dnia 25.10.2023 roku do godz. 11:30.
 7. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie dotyczy
 8. Termin związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty
 9. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty – załącznik numer 1;
  2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu bhp – przeprowadzenie min. 6 usług w tym zakresie dla podmiotów gospodarczych w przeciągu ostatnich 3 lat. Na potwierdzenie do oferty należy załączyć informacją potwierdzające należyte wykonanie usługi,
  3. szkolenia powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowana kadrę trenerską, w tym obowiązkowo specjalistę bhp, specjalistę pożarnictwa i ratownika medycznego. Zamawiający wymaga, aby każdy z trenerów posiadał doświadczenie zawodowe z wykładanego zagadnienia min. 3 letni staż pracy w zawodzie. Na potwierdzenie Wykonawca załączy do oferty CV trenerów.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia w/w dokumentów w toku badania i oceny ofert.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl (dokument wydrukowany, podpisany i zeskanowany lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy); w terminie do dnia 31.10.2023 roku do godziny 11:00, z dopiskiem w tytule wiadomości – Postępowanie na dostawę szkolenie okresowe około 330 pracowników ZOZ Końskie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z max dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA – 100%.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po terminie składania ofert,
  2. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
  3. Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
  4. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  5. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 6. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty,
  2. wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,
  3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
  5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku do Ogłoszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy
 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
 10. Zastosowanie aspektów społecznych: Nie dotyczy
 11. Informacja RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w ;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mkalita@zoz.konskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.                                                                                                               

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZOZ w Końskich.

     ZATWIERDZAM

 

 

                                                                       

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731866]

przewiń do góry