Końskie, dnia 23.10.2023 r.

DSUiZP 24/JK/163/2023

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu dotyczącym:

Dzierżawa Biometru przez okres 24 miesięcy na poniżej opisanych warunkach:

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres: Dzierżawa Biometru przez okres 24 miesięcy

LP

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Biometr optyczny, okulistyczny – 1 kpl

posiadający , conajmniej następujące parametry

I

Urządzenie musi pracować w sposób bezkontaktowy, automatyczny umożliwiający wykonanie pomiaru w osi widzenia następujących wielkości gałki ocznej:

1.

Minimalny zakres długości fali wiązki pomiarowej aparatu: 1050-1080 nm

2.

Wykonać pomiar długości gałki ocznej w minimalnym zakresie 14-38mm

3.

Pozwalać na obrazowanie przestrzenne gałki ocznej w trybie dwuwymiarowym (skan typu B)

4.

Pozwalać na minimalny zakres pomiaru głębokości komory przedniej oka 0,7- 8,0 mm

5.

Pozwalać na pomiar – Keratometrii w minimalnym zakresie promienia 5.5- 10 mm

6.

Pozwalać na pomiar szerokości rogówki w minimalnym zakresie 7-15mm

7.

Pozwalać na wykonanie zdjęcia referencyjnego oka z pomiarem szerokości  tęczowki

8.

Pozwalać na pomiar szerokości źrenicy w minimalnym zakresie 2-13 mm

9.

Pozwalać na pomiar centralnej grubości rogówki w minimalnym zakresie 200-1200 µm

10.

Pozwalać na pomiar grubości soczewki w minimalnym zakresia 0,5-10mm

11.

Pozwalać na pomiar astygmatyzmu w minimalnym zakresia0- 180º

12.

Pozwalać na pomiar komory przedniej oka

13.

Pozwalać na wzmocnienie obrazowania siatkówki tzw. ERV Mode, wraz z możliwością zwiększenia czułości urządzenia w celu dokładniejszego pomiaru odległości do siatkówki dla pomiaru długości  gałki ocznej do 10 x(przy zaćmach dojrzałych)

II.

Wszystkie pomiary aparat musi wykonać bezkontaktowo, automatycznie min. 6 pomiarów w jednym teście w czasie pon. 1 sek.

III.

Aparat musi wykonywać pomiary z uwzględnieniem różnych indeksów refrakcji dla poszczególnych ośrodków optycznych w oku. Możliwość zmiany indeksu refrakcji dla pomiarów długości osiowej u pacjentów pseudafakijnych

IV.

Aparat musi pracować w oparciu o technologię SS OCT- Koherentnej Tomografii Optycznej z Przeczesywaniem Źródła, umożliwiając wykonanie od 0 do 3000skanow na sekundę, częstotliwość skanów w zakresie 10-400kHz(wybiorczo0, rozdzielczość osiowa<16µm (w powietrzu)

V.

Aparat musi umożliwić wykonywanie keratometrii- dla minimum 16 punktów pomiarowych(realizowane w oparciu o 16 diod LED)

VI.

Aparat musi umożliwiać wybór automatycznego lub manualnego pomiaru w zależności od preferencji użytkownika

VII

Aparat musi pozwalać na następujące kalkulacje soczewek( w oparciu o powszechne standardy kalkulacji) minimum:

1.

BARRETT  TORIC CALCULATOR

2.

BARRETT UNIVERSAL II

3.

BARRETT TRUE K

4.

HOLLADAY II

5.

HOLLADAY I

6.

HOLLADAY R

7.

HAIGIS

8.

SRK- T

9.

HOFFER Q

VIII

Aparat musi umożliwić analizę tzw. kalkulacji soczewki- służącej optymalizacji cięcia głównego umożliwiająca redukcje astygmatyzmu pooperacyjnego do minimalnej wartości

IX

Aparat musi umożliwiać planowanie zabiegu (wszystkie cięcia w rogówce, oś wszczepu soczewki torycznej)

X

Aparat musi mieć moduł do optymalizacji tzw „stałej A ‘’ soczewki przeznaczonej do wszczepu

XI

Urządzenie zaoferowane musi być kompatybilne, znacznik cyfrowy kompatybilny z mikroskopem-  LEICA M 620 -zainstalowanym na BO okulistycznym

 

 

Aparat wyposażony w ruchomy stolik na którym ma zostać umieszczone urządzenie, umożliwiający automatyczne dostosowanie wysokości aparatu dla potrzeb przeprowadzenia badania również na wózku inwalidzkim.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 24 miesiące od daty podpisania umowy,
 2. Termin płatności: co miesiąc 30 dni od daty wystawienia faktury
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
 5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl.
 6. Wykonawca może zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wniesione w terminie do dnia 25.10.2023 roku do godz. 11:30.
 7. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie dotyczy
 8. Termin związania ofertą: do 30 dni od daty złożenia oferty
 9. Opis sposobu przygotowywania ofert: Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty – załącznik numer 1;

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia w/w dokumentów w toku badania i oceny ofert.

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl (dokument wydrukowany, podpisany i zeskanowany lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy); w terminie do dnia 31.10.2023 roku do godziny 11:00, z dopiskiem w tytule wiadomości – Postępowanie na dzierżawę Biometru przez okres 24 miesięcy. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.
 2. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z max dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty, a także zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA – 100%.
 5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po terminie składania ofert,
  2. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
  3. Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
  4. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  5. została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 6. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty,
  2. wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,
  3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
  5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
 7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: Nie dotyczy
 9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Zamawiający z Wykonawcą zawrze umowę w związku z tym Wykonawca do oferty załączy propozycję umowy zawierającą wszystkie postanowienia wynikające z oferty Wykonawcy.

 1. Zastosowanie aspektów społecznych: Nie dotyczy
 2. Informacja RODO - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej RODO) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w ;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: mkalita@zoz.konskie.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6.  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.                                                                                                               

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZOZ w Końskich.

     ZATWIERDZAM

 

 

                                                                       

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 732239]

przewiń do góry