Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/109/2023                                                                                   Końskie. 2023-09-28

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

do udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na: Wykonanie testów specjalistycznych urządzeń RTG

               

Przedmiot zamówienia.

Wykonanie testów specjalistycznych urządzeń RTG - przez Wykonawcę na rzecz i w siedzibie Zamawiającego oraz przygotowanie sprawozdań z tych testów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia  2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych na podstawie art. 331 ust. 16 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1941 oraz z 2022r. poz. 974)  oraz rozporządzeniem ministra zdrowia w dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Testy specjalistyczne wykonywane mogą być przez akredytowane laboratoria badawcze .

 

Wykaz urządzeń radiologicznych objętych testami specjalistycznymi

Lp.

Urządzenie RTG

Data wykonania testów specjalistycznych

1

Aparat diagnostyczny – POLYRAD PREMIUM  - Mecall Radiologia MEDIX – numer fabryczny A6563-01/02

25.10.2022

2

Aparat diagnostyczny – CLISIS ACCESS  - Mecall Radiologia MEDIX – numer fabryczny 005/211

11.01.2023

3

Aparat diagnostyczny – Quantum Odyssey – QG - 50  - Quantum Medical Imaging – numer fabryczny QG 50-06H-0807

11.01.2023

4

Aparat diagnostyczny – Quantum Quest – QG - 50  - Quantum Medical Imaging – numer fabryczny QG 50G-09E-0503

11.01.2023

5

Aparat diagnostyczny – ORIX 70 - stomatologiczny, punktowy – ARDET – numer fabryczny XB 42301

11.01.2023

6

Aparat diagnostyczny  - przewoźny – POLYMOBIL PLUS – Siemens – numer fabryczny S10321S16L

25.10.2022

 

7

Tomografia komputerowa – AQUILION CXL TSX-101A – Toshiba – numer fabryczny QCA 1152016

16.03.2023

8

Aparat diagnostyczny Angiograf Azuroion 3  – PHILIPS – do celów radiologii zabiegowej – numer fabryczny 103

20.06.2023

9

Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej – Angiograf Artis ZEE Floor – Siemens - numer fabryczny 138049

13.09.2023

testy odbiorcze i specjalistyczne

10

Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej – Angiograf GE Innova3100 – IQ -  numer fabryczny 555160BU1

21.06.2023

11

Aparat ramię C – do celów radiologii zabiegowej – SHIMADZU OPESCOPE – Shimadzu – numer fabryczny 1269798202

11.01.2023

12

Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej

Ramię C– Ziehm 8000 – Ziehm Imaging GmbH

- numer fabryczny 82103

13.10.2022

 

13

Monitory opisowe E-3620-MA lewy nr seryjny – 1879060636, prawy nr seryjny – 1879060485

13.10.2022

14

Monitory opisowe E-3621-MA lewy nr seryjny – 1879003253, prawy nr seryjny – 1879003252

13.10.2022

15

Monitor opisowy BARCO MDNC-3421 nr seryjny lewy – 2590252312, prawy - 2590252315

25.10.2022

16

Monitor przeglądowy BARCO MDRC-1219 nr seryjny - 1841165453

11.01.2023

17

Monitor przeglądowy BARCO MDRC-1219 nr seryjny - 1829147076

18.05.2023

18

Monitor przeglądowy EIZO DSHC 1914-DC

nr seryjny – 10000023706

 nr seryjny – 10000006876

02.01.2023

19

Monitor przeglądowy EIZO DSHC 1914-DC

nr seryjny – lewy HXHO006884,

prawy HXHO006883

02.01.2023

20

Płyty obrazowe (systemy CR)

11.01.2023

21

Aparat Przyłóżkowy AGFA DX typ D 100 +

numer seryjnyA5411002252

13.10.2022

22

Aparat Przyłóżkowy GMM MAC D

numer seryjny 20031785F

19.04.2022- brak możliwości wykonania testów w roku 2023 – aparat nieużywany przywrócony zostanie do eksploatacji po wykonaniu testów specjalistycznych

23

Monitor przeglądowy DSHC 1914-DC SIEMENS

nr seryjny 10000006882/HXHO006882

02.01.2023

24

Monitor przeglądowy PS27FHD ER

nr seryjny 1945700754

11.01.2023

25

Monitor przeglądowy PS24FHD CR

nr seryjny 56374

11.01.2023

26

Monitor przeglądowy PS24FHD

nr seryjny 56370

11.01.2023

27

Aparat Przyłóżkowy GE OPTIMA XR 240

numer seryjny DF2402000886WK

25.10.2022

28

Tomografia komputerowa – AQUILION Prime SP (TSX 303B) – Canon – numer fabryczny 41178-15

15.12.2022

29

Monitor opisowy BARCO MDNC-3421 nr seryjny lewy – 2590252307, prawy - 2590252310

25.10.2022

30

Monitor przeglądowy  BARCO E-3621

nr seryjny – 1879003250

18.05.2023

31

Monitor przeglądowy  BARCO E-3621

nr seryjny – 1879003251

18.05.2023

32

Monitor opisowy EIZO MX242W

nr seryjny – 79741011

15.12.2022

33

Monitor opisowy EIZO MX 242W

nr seryjny – 84013051

15.12.2022

34

Monitor opisowy EIZO MX 242W

nr seryjny – 84023051

15.12.2022

35

Monitor przeglądowy  EIZO MX 193

nr seryjny – 30808218

21.06.2023

 

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Anna Miedzińska lub  Teresa Łoś tel. (041) 3902233

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2023-10-04 godz. 10:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „Testy urządzeń RTG”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Wykazy sprzętu do przeglądu 

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

 

                                                                                                                                              Z-ca Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

                                                                                                                             

 

Jakub Sienkiewicz

 

sporządził:  Jacek Kruk

 

Załączone pliki:

[Liczba odsłon: 731864]

przewiń do góry