Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/48/2023                                                                                  Końskie. 2023-08-03

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z . p. zm.)  

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

Sukcesywne dostawy wg potrzeb Zamawiającego szybkich testów kasetkowych do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminowej (GDH) Clostridium Difficile w próbkach kału ludzkiego w jednej kasetce.  

 

Opis przedmiotu zmówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Sukcesywne dostawy wg potrzeb Zamawiającego szybkich testów kasetkowych do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminowej (GDH) Clostridium Difficile w próbkach kału ludzkiego w jednej kasetce w ilości 72 opakowań przez okres 24 miesięcy

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry wymagane

1

Test musi opierać się na metodzie immunoenzymatycznej

2

Test musi zawierać kontrolę wewnętrzną  sprawdzającą poprawność wykonania testu

3

Ciekły koniugat powinien zawierać przeciwciała przeciwko toksynom A/B oraz GDH

4

Wykrywalność GDH nie gorsza niż 0,8 ng/ml

5

Wykrywalność toksyny A  - nie gorsza niż 0,7 ng/ml

6

Wykrywalność toksyny B  - nie gorsza niż 0,2 ng/ml

7

Zestaw musi zawierać wszystkie odczynniki i materiały zużywalne  niezbędne do wykonania  oznaczenia (kontrolę dodatnią  i ujemną, koniugat, skalowane pipetki)

8

Kasetka z jednym miejscem dozowania próbki

9

Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjna i tkankowa  dla min./ 1000 próbek

10

Wszystkie wymagane powyżej parametry testu muszą być potwierdzone w dołączonej metodyce. Metodykę należy dostarczyć wraz z ofertą.

 

11

Opakowanie powinno zawierać  min. 25 oznaczeń

12

Zestaw musi posiadać  instrukcję w j. polskim zawierającą informację o reakcjach krzyżowych dotyczących wirusów , bakterii i substancji interferujących oraz o ograniczeniach testu w tym wpływie konsystencji kału

13

Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjna i tkankowa  dla min./ 1000 próbek

14

Test z możliwością zastosowania próbek z podłoży transportowych

15

Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin

 

 

Termin realizacji: sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego przez 24 miesięcy od daty podpisania umowy

 

Termin i forma płatności: przelew bankowy na podstawie dostarczonej faktury VAT  -  60 dni wg. dostarczonej ilości

 

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

a) Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

b) Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.

c) Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. b) Oferta musi zawierać: pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu, adres e-mail.

c) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

d) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy złożyć w języku polskim.

 

Wymagane dokumenty

Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

a) formularz oferty (załącznik nr 1),

b) Odpis lub informacja z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

c) Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów.

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są: w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik Laboratorium -  Magdalena Mackiewicz tel. 41 39- 02-375

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2023-08-09 godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- elektronicznie na adres E-mail;  adrabik@zoz.konskie.pl          

- na nr telefaksu 41 390 23 19

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na szybkie testy kasetkowe”

Oferty przekazane: za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu.  Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa.

 

Pozostałe informacje:

1) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

4) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

5) Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

a) Została złożona przez osobę nieuprawnioną

b) Jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego

c) Wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych w zapytaniu dokumentów/oświadczeń.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takich przypadkach Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

7) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą.

8) Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji. 

 

W załączeniu:

  1. Wzór FORMULARZA CENOWEGO WYKONAWCY
  2. Propozycja umowy.

 Z-ca  Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej

 w Końskich

 

 

 

Jakub Sienkiewicz

 

 

 

sporządził:  Jacek Kruk

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731863]

przewiń do góry