Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/14/2023                                                                                  Końskie. 2023-02-13

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)  

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

Wykonanie dokumentacji w zakresie przeprowadzenia modernizacji lądowiska.

               

Opis przedmiotu zmówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie dokumentacji (rysunków i kosztorysu inwestorskiego) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli takie jest wymagane), w zakresie prac niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji lądowiska.

Zamówienia podzielone jest na zadania:

Zad. 1. Wykonanie koncepcji na w/w zakres wraz z kosztorysem szacunkowym i złożenie w celu uzyskania uzgodnienia w LPR .

Zad. 2. Wykonanie dokumentacji wraz z kosztorysem inwestorskim i uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia, zgodnego z wymaganiem prawa budowlanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

 

Termin realizacji:

Zadanie 1: do 31.03.2023 r.

Zadanie 2: do 31.08.2023 r.

 

Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

a) Cena musi być podana w złotych polskich oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

b) Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie.

c) Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Należy złożyć ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. b) Oferta musi zawierać: pełną nazwę, dokładny adres wykonawcy, NIP, REGON, nr telefonu, adres e-mail.

c) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

d) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Ofertę należy złożyć w języku polskim.

 

Wymagane dokumenty

Oferta wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

a) formularz oferty (załącznik nr 1),

b) Odpis lub informacja z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

c) Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów.

d) Wykaz minimum dwóch usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, polegających na wykonaniu dokumentacji dotyczącej modernizacji lub budowy lądowiska.

 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są: w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik Działu Technicznego Piotr Sielski tel. 41 39- 02-342 tel. kom 504 217 664

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2023-02-23 godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl          

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta dokumentacja modernizacji lądowiska”

Oferty  przekazane: za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu.  Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa w związku z powyższym do oferty należy załączyć propozycję istotnych postanowień warunków umowy.

 

Pozostałe informacje:

1) Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

2) Wykonanie mapy do celów projektowych leży po stronie Wykonawcy.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

5) Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.

6) Oferta zostanie odrzucona jeśli:

a) Została złożona przez osobę nieuprawnioną

b) Jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego

c) Wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych w zapytaniu dokumentów/oświadczeń.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. W takich przypadkach Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

8) W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą.

9) Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji. 

 

W załączeniu:

1) Wzór FORMULARZA CENOWEGO WYKONAWCY

2) Opis przedmiotu zamówienia

3) Protokół Kontroli Lądowiska z dnia 14.10.2022r.

4) Wykaz usług.                                                                                                                                             

 

  p. o. Z-ca  Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

 

 

mgr inż. Karol Dytkowski

 

 

 

 

sporządził:  Jacek Kruk

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731863]

przewiń do góry