Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/6/2022                                                                                  Końskie. 2022-02-02

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)  

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

Dzierżawę dostawę i montaż urządzeń wodo-oszczędnych w obiekcie przy ul. Gimnazjalnej 41 26-200 Końskie

Zamówienie obejmuje:

a) słuchawki prysznicowe – 194 szt.

b) węże prysznicowe – 194 szt.

c) perlator umywalkowy gwint zewnętrzny – 655 szt.

d) perlator umywalkowy gwint wewnętrzny – 361 szt.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1

 

Wymagany termin realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy

Warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury częściowej.

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

?             cena – 100%

5.            Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty:

1)            wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2,

2)            aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej). Dopuszczalny jest skan lub dokument cyfrowy ze strony internetowej właściwego rejestru.

6.            Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo złożone ma być jako część oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

7.            Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

8.            Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.            W imieniu Zamawiającego występuję (Z-ca Dyrektora mgr inż. Jerzy Grodzki) tel. (41 390 23 50), która to osoba jest upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.

 

11. W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest: starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2022-02-08  godz. 10:00- zgodnie z Formularzem oferty do niniejszego zaproszenia,

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „Oferta na Dostawę i montaż urządzeń wodo-oszczędnych) wraz z 24 miesięczną gwarancją”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

Oferty  przekazane: za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.  Z Wykonawcą oferującym najlepszy bilans punktowy kryteriów oceny oferty będzie zawarta umowa w związku z powyższym do oferty należy załączyć propozycję istotnych postanowień warunków umowy.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załącznik nr 1
  2.                Formularz oferty – załącznik nr 2
  3. Propozycja umowy – załącznik nr 3

                                                                                                                                               Z-ca  Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

 

mgr inż. Jerzy Grodzki

 

sporządził:  Jacek Kruk

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731865]

przewiń do góry