Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/48/2021                                                                                  Końskie. 2021-10-20

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)  

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

  • montaż i uruchomienie lampy rentgenowskiej typ RAD60/B-130H.

Pozostałe warunki realizacji zadania:

- Demontaż starej lampy

- Dostawa montaż i uruchomienie, w aparacie RTG typ Poyard premium SN A6363-01/02

- Kalibracja

- instalacja kompletna (mechaniczno-elektryczna) kalibracja

- Testy akceptacyjne z zakresu wymiany lampy RTG

- Sporządzenie PZO na potrzeby odbioru, wpis do udostępnionego paszportu technicznego

- Utylizacja uszkodzonej lampy RTG

- W razie potrzeby dalsza diagnostyka techniczna aparatu RTG z wystawieniem raportu serwisowego.

Termin wykonania do 14 dni roboczych od wpływu zamówienia

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik zespołu techników RTG Teresa Łoś tel. kom.  505 101 186

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-10-28  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „wymiana lampy RTG”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- istotne postanowienia warunków umowy

                                                                                                                                                  Z-ca  Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

sporządził:  Jacek Kruk

              mgr inż. Jerzy Grodzki

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731867]

przewiń do góry