Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/47/2021                                                                                  Końskie. 2021-10-06

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)  

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych                            zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 lit. a, b i c  oraz pkt 3  Ustawy z dnia 7 lipca.1994r. Prawo budowlane( tekst jednolity Dz.U.  z 2016r., poz. 290, 961, 1165, 1250 ).

Wykaz powierzchni użytkowych budynków znajduje się  w załączniku nr 1 a powierzchnie zabudowy w załączniku nr 2.

                Kontrole, o których mowa w art.62 ust.1  przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności ( art.62 ust.4 w/w Ustawy ).

                Kontrolę stanu technicznego instalacji gazowych mogą  przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych ( art.62 ust.5 w/w Ustawy ).

                Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim ( art.62 ust.6 pkt 1 w/w Ustawy );

osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych o których mowa w pkt 1, kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych ( art.62 ust.6 pkt 2 w/w Ustawy ).

Kserokopie wymaganych aktualnych uprawnień budowlanych w odpowiednich specjalnościach               

i kwalifikacji uprawniających do wykonania przedmiotowej kontroli należy dołączyć do oferty cenowej.

Oferent powinien podać cenę netto za kontrolę, osobno dla każdego obiektu budowlanego.

Po wykonaniu kontroli wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kierownikowi Działu Technicznego protokoły z kontroli według wzorów w załącznikach 3, 4.

Kontrola obiektów budowlanych będzie się odbywała w obecności pracownika wyznaczonego przez Kierownika Działu Technicznego.

 

Załącznik nr 1                                                                                              

                              

                                  Wykaz powierzchni użytkowej obiektów budowlanych ZOZ Końskie

 

 1.  Blok Łóżkowy 1A  - 13022,60 m² +  Łącznik 1E (A-B) – 212,10 m² = 13234,70 m²

 2.  Blok Diagnostyczno-Zabiegowy 1B- 4934,40 m² + Łącznik 1F (B-D) – 192,0 m² = 5126,40 m²

 3.  Blok Traktu Porodowego i Pomocy Doraźnej 1C – 1812,50 m²

 4 . Budynek Przychodni i Administracji 1D – 4067,50 m²

 5.  Blok Pediatryczny 1H – 2092,40 m² + Łącznik 1G (A-H) – 363,40 m² = 2455,80 m²

 6.  Budynek Kuchni i Pralni 2 – 2822,10 m²

 7.  Budynek Anatomii Patologicznej 3 – 318,0 m²

 8.  Budynek Portierni 4 – 42,0 m²

 9.  Budynek Stacji Trafo i Agregatów 5 – 215,0 m²

10. Budynek Centralnej Tlenowni 6 – 118,50 m²

11 .Budynek Warsztatów 8 i 7 – 479,0 m² 

12 .Budynek Hydroforni (zbiorniki wody) 10 – 225,0 m² 

13 .Budynek Kotłowni 11 – 795,0 m² 

14. Budynek Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego - 853,70 m²                                                                                 

15. Estakada i elementy małej architektury

 

Załącznik nr 2                                                                               

 

                              

                                  Wykaz powierzchni zabudowy obiektów budowlanych ZOZ Końskie

 

 

 

 1.  Blok Łóżkowy 1A  + Łącznik 1E (A-B) - 2268,90 m²

 2.  Blok Diagnostyczno-Zabiegowy 1B + Łącznik 1F (B-D) – 1685,20 m²

 3.  Blok Traktu Porodowego i Pomocy Doraźnej 1C – 755,0 m²

 4 . Budynek Przychodni i Administracji 1D – 1561,20 m²

 5.  Blok Pediatryczny 1H  + Łącznik 1G (A-H) –  1074,60 m²

 6.  Budynek Kuchni i Pralni 2 – 2254,40 m²

 7.  Budynek Anatomii Patologicznej 3 – 497,70 m²

 8.  Budynek Portierni 4 – 61,50 m²

 9.  Budynek Stacji Trafo i Agregatów 5 – 275,10 m²

10. Budynek Centralnej Tlenowni 6 – 151,20 m²

11 .Budynek Warsztatów 8 i 7 – 688,0 m² 

12 .Budynek Hydroforni (zbiorniki wody) 10 – 136,50 m² 

13 .Budynek Kotłowni 11 – 573,30m² 

14. Budynek Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego - 1144,20 m²                                                                                   

15. Estakada i elementy małej architektury

 

 

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik Działu Technicznego  Piotr Sielski tel. 41 39- 02-342 tel. kom 504 217 664

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-10-27  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

Kserokopie wymaganych aktualnych uprawnień budowlanych w odpowiednich specjalnościach               

i kwalifikacji uprawniających do wykonania przedmiotowej kontroli należy dołączyć do oferty cenowej.

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „kontrola obiektów budowlanych”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Wykazy powierzchni 1 i 2

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

- PROTOKOŁY z okresowej kontroli stanu technicznego

                                                                                                                                                  Z-ca  Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

sporządził:  Jacek Kruk

              mgr inż. Jerzy Grodzki

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 732563]

przewiń do góry