Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/46/2021                                                                                  Końskie. 2021-10-11

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

O wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)  

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

Roboty budowlane polegające na przebudowie szybów windowych i wymianie dźwigu  osobowego w budynkach będących w zasobach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizyty ustalać z Panem Andrzejem Tondera tel. kom 509 607 206. Dodatkowe informacje zawiera formularz cenowy.

 

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia - zakres prac  przeznaczonych do wykonania przy remoncie szybów windowych i maszynownia wraz z wymianą dźwigu (1 szt.):

 

 1. Wykonawca dokonuje inwentaryzacji dźwigu i maszynowni (dokument w 1 egz.).
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – montażowej (w liczbie 2 egz. w wersji        papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej).
 3. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami  i normami dla dźwigów elektrycznych.
 4. Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty, poświadczenia i wszelkie instrukcje były napisane w języku polskim.
 5. Sporządzona dokumentacja powinna zawierać: dokumentację techniczno rozruchową, dokumentację dla konserwatora (wykaz czynności konserwacyjnych dla zamontowanego dźwigu uwzględnieniem okresów wykonania tych czynności, schematy elektryczne wraz z instrukcjami).
 6. Dokumentacja musi zostać przekazana do zatwierdzenia przez Zamawiającego, a następnie musi zostać zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego w toku czynności certyfikacji – weryfikacji jednostkowej po zamontowaniu dźwigu.
 7. Wykonawca zleca odbiór dźwigu Urzędowi Dozoru Technicznego, koszt tego odbioru ponosi Wykonawca. 
 8. Zarejestrowanie dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego nastąpi na podstawie   pisemnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego. Koszt badania i rejestracji ponosi   Zamawiający.
 9. Wykonanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami w Urzędzie Dozoru Technicznego musi    być wliczone w cenę oferty wraz z wszystkimi czynnościami mającymi na celu uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia.
 10. Zakres robót budowalnych obejmujących przedmiot zamówienia:
 • wykonanie demontażu istniejących elementów dźwigu i drzwi szybowych wraz z osprzętem, elementy z demontażu wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji,
 • brak istotnych zmian w konstrukcji szybu,
 • uzupełnienie ubytków w ścianach szybu (podłoża ścian posiadające uszkodzenia powierzchni powinny zostać naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną oraz wyrównanie),
 • wykonanie malowania szybów farbami emulsyjnymi w kolorze białym,
 • zaślepienie zbędnych otworów linowych pomiędzy szybem, a maszynownią jeżeli wstępują,
 • likwidacja otworów po starych kasetach wezwań i piętrowskazywaczach przez uzupełnienie otworów materiałem budowlanym i malowanie w kolorze dobranym do istniejącej kolorystyki otoczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,
 • wykonanie obróbki drzwiowej po montażu nowych drzwi,
 • wykonanie antypoślizgowych progów we wnękach przy dźwigach na wszystkich kondygnacjach, uwaga próg aluminiowy dodatkowo ma zniwelować różnicę między progiem drzwi przystankowych a posadzką tak aby po jego demontażu możliwe było położenie płytek na korytarzu bez podnoszenia drzwi przystankowych od windy,    
 • przystosowanie dźwigu do monitoringu,
 • Zamawiający wyznaczy wykonawcy na terenie obiektu lub w bezprośrednim sąsiedztwie miejsce składowania dla zdemontowanych elementów dźwigów,
 • zakończeniu prac budowlanych związanych z wymianą  drzwi  szybowych, należy wykonać obróbkę wykańczającą wokół ościeżnic drzwi szybowych, (gipsowanie, szpachlowanie, malowanie itp.). Naprawa uszkodzonej posadzki przy drzwiach na każdej kondygnacji – odtworzenie stanu pierwotnego,
 • malowanie odcinków ścian przy drzwiach wejściowych do windy osobowej na                       wszystkich poziomach (zalecane jest odtworzenie stanu istniejącego),
 • doprowadzenia najbliższego otoczenia dźwigu i maszynowni do stanu co najmniej takiego jak przed remontem (tzn. obróbka drzwi przystankowych, wykonanie posadzek oraz napraw wszystkich innych elementów, które uległy uszkodzeniu lub degradacji na skutek realizacji przedmiotu zamówienia),
 • wszystkie zastosowane – wymienione lub zainstalowane elementy i urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać niezbędne deklaracje zgodności i poświadczenia jakości,
 • ze względu na fakt iż w budynek jest w sposób ciągły eksploatowany sposób realizacji wymiany powinien uwzględniać minimalny zakres prac związany z przystosowaniem szybu i maszynowni do zaproponowanego rozwiązania. Ma to na celu obniżenie emisji drgań i hałasu, a w konsekwencji do minimalizacji uciążliwości całego procesu dla użytkowników obiektu,
 • remont maszynowni w zakresie: wymiana lub modernizacja drzwi do maszynowni (system antypaniczny).
 • wymiana tablicy wstępnej dźwigu,  wraz z instalacją do dźwigu,

 

 1. Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego wraz z nowym osprzętem (1 szt.).

 

 1. Wymagane parametry dźwigów:

 

Lp.

Rodzaj parametru

Opis parametru

1.

Rodzaj dźwigu

Dźwig elektryczny Q 900 kg osobowy  samoobsługowy dojścia jednostronne. Elementy dźwigu produkcji europejskiej, ze względu na dostępność części zamiennych.                             

Zgodny z normą 81-20/50, PN-EN 81-70, PN-EN 81-28 ,

2.

Wciągarka

Nowoczesna ciechobieżna wciągarka bezreduktorowa średnica koła ciernego  min. 240 mm,  moc zespołu około 7 kW.

3.

Cięgna nośne

Liny stalowe bez otuliny  nie dopuszcza się zastosowania lin nośnych w otulinie oraz pasów ani cięgien poza linami stalowymi ze względu na wysokie koszty zakupu 

4.

Udźwig nominalny

minimum  900 kg

5.

Prędkość nominalna

minimum 1,0  m/s

6.

Wysokość podnoszenia

Zgodnie ze stanem obecnym ok. 9 m

7.

Ilość przystanków/dojść  

Zgodnie ze stanem obecnym 3

8.

Maszynownia

Górna nad szybem

9.

Rodzaj sterowania

Sterowanie grupowe zbiorcze dwukierunkowe mikroporcesorowe, otwarte którego obsługa nie wymaga specjalistycznych osprzętów.

Sterowanie umożlwiające rozbudowę:

- o kontrolę dostępu zarówno z poziomu kaset wezwań i panelu dyspozycji

- monitoring kabiny  (kabina przygotowana pod montaż monitoringu).

10.

Dokładność zatrzymywania kabiny

3- 5 mm

11.

System dojazdu awaryjnego

Do najbliższego przystanku po zaniku zasilania

12.

System zjazdu pożarowego

Na przystanek ewakuacyjny w przypadku doprowadzenia do wind sygnału pożarowego

14.

Kabina - wymiary

minimum 1270 x 1700 x 2100

15.

Kabina - wyposażenie

Ściany kabiny stal nierdzewna fakturowana LEN,

Cokoły stal nierdzewna fakturowana LEN

Wykładzina trudnościeralna, antypoślizgowa- PCV niepalna

Sufit LEN , oświetlenie LED

Poręcz ze stali nierdzewnej szlifowanej na ścianie bocznej i tylnej,  listwy odbojowe ze stali nierdzewnej LEN na ścianach bocznych

Lustro ze szkła bezpiecznego na tylnej ścianie do wysokości poręczy.

Wentylator włączany automatycznie z możliwością włączenia i wyłączenia przyciskiem

Informacja głosowa w kabinie w języku polskim  (możliwość włączenia wyłączenia)  Komunikacja między kabiną a centrum serwisowym zgodnie z normą EN 81-28 – moduł GSM    

16.

Panel w kabinie -

Na cała wysokość kabiny lakierowany (kolor do ustalenia z zamawiającym)  zgodny 81-70, przyciski antywandalowe mechaniczne podświetlane, oznaczenia Braille`a, przyciski otwierania i zamykania drzwi, piętrowskazywacz elektroniczny, wyświetlanie numeru piętra i kierunku jazdy, przycisk wentylatora,

17.

Kasety wezwań 

Zgodne z 81-70, stal nierdzewna LEN  w przyciski  antywandalowe mechaniczne  podświetlane, sygnalizacja dźwiękowa potwierdzenia przyjęcia wezwania.

18.

Piętrowskazywacze

Zgodnie z 81-70 na każdej kondygnacji pokazujące piętro i kierunek przemieszania się

19.

Drzwi - rodzaj

Automatyczne, centralne 2 panelowe , napęd drzwi kabinowych regulowany falownikiem,

20.

Drzwi - wymiary

800x2000  mm

21.

Drzwi - klasa EI

Bezklasowe – brak wymagań co do odporności ogniowej

22.

Drzwi wykończenie

Stal nierdzewna szlifowana gatunek AISI 304

23.

Drzwi wyposażenie

Kurtyna  świetlna na całej wysokości

24.

Wykonanie progów

Aluminiowe montowane 20 mm powyżej istniejącej posadzki

25.

Rodzaj prowadników

Ślizgowe lub rolkowe

26.

Rodzaj prowadnic kabinowych i przeciwwagowych

Ciągnione lub obrabiane mechanicznie  - do weryfikacji

 

27.

 

 

Wymiar prowadnic

Wymiana uszkodzonych odcinków lub wszystkich na nowe w przypadku gdy nie spełnią wymogów wytrzymałościowych lub jakościowych (bezawaryjna praca wysoki komfort i kultura pracy).

 

 

Dźwigi eksploatowane w sposób ciągły wysoka intensywność eksploatacji. 

W przypadku użycia istniejących prowadnice należy wyczyścić i wymalować farbami ekologicznymi , bezwonnymi ze względu na ciągłość ruchu w korytarzach 

28.

Kategoria użytkowa zgodnie z norma VDI 4707  

„4 kategoria” - sumaryczny czas ciągłej jazdy może przekraczać - 2h godziny dlatego wszystkie elementy dźwigu powinny być dostosowane do wysokiej intensywności eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem zespołu napędowego i falownika (zapas mocy) oraz drzwi kabinowych i przystankowych.

 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego w celu udowodnienia prawidłowego doboru zespołu napędowego przedstawi stosowne obliczenia z podaniem szczegółowych parametrów wciągarki i drzwi kabinowych i przystankowych.

29.

Inne:

Funkcja oszczędzania energii wygaszanie kaset wezwań, falownika i oświetlenia kabiny

 

Wszędzie gdzie przywołana jest stal nierdzewna szlifowana lub  fakturowana LEN dopuszcza się gatunki  AISI 304 lub AISI 316 ze względu na podwyższoną antykorozyjność i odporność na czynniki zewnętrzne.  

 

Ze względu na dostępność części zamiennych i konieczność utrzymania wind w ciągłym ruchu wszystkie podzespołu użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą pochodzić z terenu Unii Europejskiej.

 

Dźwig wyposażony w system głosowej komunikacji dwustronnej pomiędzy kabina a serwisem.

 

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”.   W celu weryfikacji danych wykonawca wypełni opis techniczny w części formularza.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Parametr oferowany Wykonawca potwierdza dostarczonym katalogiem, kartą techniczną lub specyfikacją producenta. 

Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego

 

 1. Zakres robót związanych z dostawą i montażem urządzeń:

 

 • transport elementów dźwigu na miejsce instalacji,
 • montaż dźwigu zgodnie z przedstawioną i zatwierdzoną dokumentacją projektową,
 • wymiana przeciwwagi na przeciwwagę ramową,
 • wymiana lin nośnych na nowe,
 • wymiana zderzaków sprężynowych w podszybiu pod kabiną i przeciwwagą na   zderzaki spełniające wymagania EN 81.20, lub równoważne,
 • sprawdzenie zakotwienia wszystkich konstrukcji wsporczych prowadnic kabiny  i przeciwwagi, a w przypadku stwierdzenia niedostatecznego zamocowania, wykonanie prawidłowych zamocowań,
 • należy wykonać pionowanie prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz wykonać  odnowienie powłok malarskich: prowadnic i szybu,
 • wymiana drzwi szybowych na automatyczne we wszystkich dźwigach na wszystkich kondygnacjach,
 • rozruch dźwigów, regulacje,
 • usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym,

 

 1. Uzyskanie decyzji właściwego organu pozwalającej na eksploatację dźwigów.
 2. Sporządzenie dokumentacji rejestracji dźwigów oraz przeszkolenie pracowników. 

 

 1. Przekazanie Zamawiającemu po odbiorze Urzędu Dozoru Technicznego dokumentacji       w 2 egz. 
  1. Protokoły techniczne odbiorów częściowych.
  2. Protokoły pomiarów elektrycznych.
  3. Dokumentację techniczno – ruchową (DTR).
  4. Decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
  5. Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte do realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.
  6. Karty katalogowe zainstalowanych urządzeń wraz z instrukcją obsługi w języku polskim. 
  7. Karty gwarancyjne.
  8. Instrukcję eksploatacji (dotyczącą konserwacji, badań, napraw, sprawdzeń okresowych dźwigu oraz działań ewakuacyjnych). 
  9. Książkę rewizyjna dźwigu, w której odnotowuje się naprawy oraz sprawdzenia okresowe.
  10. Rysunki powykonawcze (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia - naniesienia sporządzone w postaci rzutów, schematów elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych, jeżeli podlegają przebudowie (np. przeniesienia, wykonanie / przeniesienie instalacji elektrycznej oraz innych nowych lub zmienionych elementów konstrukcyjnych, ale nie polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego).
  11. Rzuty, przekroje, schematy części budowlanej tzw. architektonicznej.

 

7.2 Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi  i eksploatacji dźwigu oraz awaryjnego uwalniania pasażerów – na żądanie Zamawiającego.  Dźwig zostanie  przekazany firmie sprawującej aktualnie konserwację na pozostałych dźwigach i nie będzie to miało wpływu na udzieloną gwarancję.  

Do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia należy przyjąć rozwiązania zgodne  z obowiązującą normą PN/EN 81.20 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozdział 9 § 193 – 202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 07.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca uwzględnia w kosztorysie ofertowym wszystkie prace określone w SIWZ. 

 

Wszystkie w/w prace muszą doprowadzić do stanu pozwalającego oddać dźwigi  do użytkowania zgodnie z aktualnym stanem prawnym (Wykonawca musi zapewnić wszelkie urządzenia, elementy dodatkowe, materiał instalacyjne np. okablowanie, pozwalające oddać przedmiot zamówienia bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego).   

 

Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej  w siedzibie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości.

 

II. Stan istniejący:

 

Dźwig osobowy ( 1szt.) :

 Parametry istniejącego dźwigu osobowego:. 

 • Udźwig  800 kg., 
 • wysokość podnoszenia ~ 8 m
 • ilość  przystanków 3/3. 
 • dźwig wyprodukowany przez firmę ZUD WARSZAWA  

 

 Szyb istniejący (1szt.):

 • Typ: - betonowy lub mieszany cegła + beton
 • Wymiary wewnętrzne:

        szerokość:  1695 mm

        głębokość:  2300 mm

 

 

 Maszynownia dźwigu: istniejąca nad szybem.

Schematy i przekroje szybu oraz Książki dźwigów są do wglądu w dziale technicznym.  

 

 

Charakterystyka techniczna  

 

Oferowany dźwig musi spełniać:

 • krajową normę PN-EN 81-20 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania     dźwigów Część 1: Dźwigi elektryczne lub równoważne.
 • krajową normę PN-EN 81-28 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania     dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego     alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych lub równoważne
 • krajową normą PN-EN 81-70 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych.
 • krajową normę PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub równoważne
 • Unijną dyrektywę dźwigową 2014/33/UE o kompatybilności     elektromagnetycznej lub równoważne
 • wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie      zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (DZ.U. Nr 263,      poz. 2198 z późn. zm.)

 

 

 

Warunki prowadzenia prac towarzyszących budowlanych

 1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Prace budowlane wykonane będą pod nadzorem firmy, która dostarczy i zamontuje urządzenia dźwigowe. Firma demontująca i montująca dźwigi powinna posiadać wysokiej klasy monterów oraz kadrę inżynierską, tak aby każdy etap, od pierwszego kontaktu  z budową do odbioru przez UDT cechował profesjonalizm. Windy powinny być nowoczesne o sprawdzonej technologii, które zapewniają bezawaryjność, komfort i bezpieczeństwo. Dostawcy muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, Dokumentacje Techniczną i inne niezbędne dokumenty (dokumentację powykonawczą) oraz uzgodnienia wymagane przepisami spełniające w Polsce Normy Europejskie.

 

 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren budowy. Wykonawca przejmuje front prac od daty  protokolarnego przejęcia terenu prac do daty protokolarnego oddania prac (odbioru końcowego robót). 

Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik prac był obecny na terenie prowadzenia prac w trakcie realizacji zamówienia. 

 

 

 1. Zabezpieczenie terenu budowy

 

 1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: wygrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac i bezpieczeństwa użytkowników budynku.
 2. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
 3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego prac.
 4. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną do wysokości 2 m obudową, którą należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Roboty budowlane i montażowe należy organizować w sposób ograniczający do minimum uciążliwości lub utrudnienia dla obiektu. W trakcie realizacji robót i montażu strefy zagrożone nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonowania obiektu.
 5. Ponieważ prace prowadzone będą w czynnym obiekcie, należy:
 • do minimum ograniczyć prace powodujące drgania i hałas,
 • na każdym etapie prac stosować zabezpieczenia miejsca robót przed  rozprzestrzenianiem się   kurzu, pyłu lub innych zanieczyszczeń,
 1. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje sobie we własnym zakresie w uzgodnieniu z działem Technicznym.

 

 1. Ze względu na specyfikę obiektu wymagana jest pełna osłona szybu windowego w czasie i po zakończeniu dnia pracy.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie prowadzenia prac.
 3. Przygotowanie terenu:
 • podczas prac funkcjonowanie budynków obiektu nie będzie wstrzymane.
 • teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować. Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół budynku jak i obszaru modernizowanego należy doprowadzić do porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić.
 • Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, utrzymania ich w stanie nadającym się do użytku, a po zakończeniu budowy do ich likwidacji. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
 1. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje:
 • szczelne zabudowy oddzielające część modernizowaną od funkcjonującej,
 • zabezpieczenie traktów komunikacyjnych przed  zanieczyszczeniami powstałymi podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

 

4. Ochrona środowiska, ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót  oraz przestrzeganie BHP.   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie zobowiązany do systematycznego wywozu wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 

5. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

 1. dokładny opis wszelkich instalacji windy w budynku,
 2. szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,
 3. rysunki powykonawcze instalacji windy (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia urządzeń,
 4. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji windy, materiałów wykończeniowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów wind bądź innych elementów budynku.

 

6. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla windy należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

W skład komisji wchodzi przedstawiciel Dozoru Technicznego, przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

 

7. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu prac

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób.

 

Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego 

 

W pozostałych sprawach niniejszego postępowania i zawarcia umowy mają przede wszystkim zastosowanie i obowiązują przepisy określone w:

 • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr

156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

 • ustawie z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm).
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozdział 9 § 193 – 202).
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004. Nr  202, poz. 2072, z późn. zm.).
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Z 2004. Nr  130, poz. 1389, z późn. zm.).
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających     zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256), - ustawie z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm).
 • ustawie z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),
 • ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
 • rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (DZ.U. Nr 263, poz. 2198).
 • rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt 
 • doprowadzenie instalacji elektrycznej do klimatyzatorów
 •                utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia,
 •                przestrzeganie procedur BHP, P.Poż i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.
 •                realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia. 
 •                wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
 •                stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy
 •                utrzymanie terenu realizacji zamówienia w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny;
 •                uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac.
 • zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów

 

Termin realizacji

 • Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do 24 tygodnie od daty zawarcia umowy.
 • Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,
 • Harmonogram wykonywanych prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy prac i terminy ich realizacji Wykonawca będzie ustalał z Przedstawicielem firmy konserwującej dźwigi Andrzej Tondera
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

 

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Przedstawiciel firmy konserwującej dźwigi Andrzej Tondera tel. kom. 509 607 206

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

 

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-10-20  godz. 10:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl          

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

                                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

sporządził:  Jacek Kruk

 

 

           dr n. med. Wojciech Przybylski

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 732564]

przewiń do góry