Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/34/2021                                                                                   Końskie. 2021-06-08

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Owartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)  

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B zaprasza do przedstawienia pisemnej oferty cenowej na:

 

Dostawa i ułożenie wykładziny Tarkett  iQ Optima w ilości około 616 m2  w Oddziale Kwarantanny ZOZ Końskie

Zakres zamówienia obejmuje:

Zerwanie  starej posadzki (płytki gres) wraz z cokołami w ilości 616 m2

Usunięcie nierówności (szpachlowanie)

Wzmocnienie podłoża żywicą epoksydową w ilości około 616 m2

Wykonanie samopoziomującej warstwy wyrównawczej grubość 12 mm w ilości 616 m2

Ułożenie posadzki z wykładziny antypoślizgowej nieścieralnej wraz z cokołami około 10 cm w ilości 616 m2

Frezowanie, spawanie sznurem w ilości 616 m2

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 

 • zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt 
 •                utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia,
 •                przestrzeganie procedur BHP, P.Poż i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.
 •                realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia. 
 •                wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
 •                stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy
 •                utrzymanie terenu realizacji zamówienia w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny;
 •                uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac.
 • zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów

 

Termin realizacji

 • Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do 3 tygodni.
 • Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,
 •  Układanie wykładziny będzie realizowane będzie w systemie wielozmianowym etapami (bez wyłączania oddziału z działalności) zgodnie z postępem prac remontowych w poszczególnych pomieszczeniach wykonywanych przez Zamawiającego we własnym zakresie.
 • Harmonogram wykonywanych prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy prac i terminy ich realizacji Wykonawca będzie ustalał z Mistrzem sekcji remontowo-budowlanej ZOZ Końskie
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

 

Do oferty należy dołączyć kserokopie:

 • EC – Certyfikat Zgodności Wydany zgodnie z dyrektywą dotyczącą produktów budowlanych (CPD) (dotyczący wykładziny)
 • Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia (dotyczący wykładziny)

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Mistrz grupy remontowo budowlanej Robert Parszewski tel. 41 390 22 85

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-06-15 godz. 10:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA NA UŁOŻENIE WYKŁADZINY”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

                                                                                                                                           Z-ca   Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

                      mgr inż. Jerzy Grodzki

 

sporządził:  Jacek Kruk

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731865]

przewiń do góry