Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/25/2021                                                                                   Końskie. 2021-05-19

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Owartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)  

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej na:

 

Oprogramowanie antywirusowe ESET

ESET Endpoint Security – przedłużenie sztuk licencji 430 okres 3 lata

Przedłużenie liczone od dnia wygaśnięcia aktualnej licencji tj. 25.06.2021

ESET Endpoint Security – rozszerzenie sztuk licencji 18 okres 3 lata

Klucz licencyjny pozostaje bez zmian

Przedłużenie liczone od dnia wygaśnięcia aktualnej licencji tj. 25.06.2021

 

Termin realizacji:

  • Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony powyżej w terminie 14 dni od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
  • Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów wraz z fakturą,

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Zastępca Kierownika ds. informatyzacji Adam Obara tel. 41 39- 02-260 lub na adres e-mail:  adam@zoz.konskie.pl 

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-05-27  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „oferta na Przedłużenie Licencji Programu ESET Endpoint Security”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

                                                                                                                                           Z-ca   Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

                      mgr inż. Jerzy Grodzki

 

sporządził:  Jacek Kruk

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731869]

przewiń do góry