DSUiZP 24/KJ/26/2021                                                                                       Końskie 19.05.2021 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na szkolenie okresowe około 320 pracowników ZOZ Końskie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szkolenie przeprowadzone będzie w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna). Liczba osób podana jest szacunkowo i może ulec w niewielkim stopniu zmianie.

Grupy zawodowe:

  • personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny fizjoterapeuta, ratownik medyczny) i stanowiska administracyjno-biurowe – 195 osób
  • stanowiska robotnicze (personel gospodarczy i pomocniczy, techniczny itp.) – 75 osoby
  • stanowiska kierownicze oraz pracodawcy – 48 osób
  • stanowisko inżynieryjno-techniczne - 1 osoba
  • tematyka szkoleń musi być zgodna z poszczególnymi ramowymi programami szkoleń wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczegółowe programy szkoleń muszą być dostarczone zamawiającemu,
  • czas trwania szkolenia - zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • szkolenia powinny zostać przeprowadzone przez wykwalifikowana kadrę trenerską, w tym obowiązkowo specjalistę bhp, specjalistę pożarnictwa i ratownika medycznego. Zamawiający wymaga, aby każdy z trenerów posiadał doświadczenie zawodowe z wykładanego zagadnienia min. 3 letni staż pracy w zawodzie. Na potwierdzenie Wykonawca załączy do oferty CV trenerów.
  • tematyka szkolenia związana z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej powinna zostać przeprowadzona w formie zajęć praktycznych.
  • Wykonawca dla grup szkoleniowych pracodawców i osób kierujących pracownikami powinien zapewnić materiały szkoleniowe do samo dokształcania,
  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu bhp – przeprowadzenie min. 6 usług w tym zakresie dla podmiotów gospodarczych w przeciągu ostatnich 3 lat. Na potwierdzenie do oferty należy załączyć informacją potwierdzające należyte wykonanie usługi,

Kryterium i sposób oceny oferty:

1)         Cena – 100 %

Płatność za usługę będzie uregulowana przelewem na podstawie poprawnie wystawionej Faktury VAT i załączonej listy obecności po szkoleniu.

Ofertę proszę składać na załączonym wzorze formularza ofertowego.

Ofertę prosimy przesyłać na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie z dopiskiem Oferta na szkolenie BHP do 28.05.2021 r do godziny 10:00 lub pocztą e-mail na adres: jkruk@zoz.konskie.pl. Oferty bez wymaganych poświadczeń nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowych informacji udziela Justyna Milczarek, tel. (041) 390-24-449 tel. kom. 666 696 451, w godzinach: 8:00 - 12:00. ZOZ w Końskich. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa według załączonego wzoru i umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wg załączonego wzoru.

 

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Monika Kozielska, nr tel. 41 3902436, adres email mkalita@zoz.konskie.pl

 3) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:

a)            przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b)            zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

c)            dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)            przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

e)            udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

f)             archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a)            prawo dostępu do danych (art. 15),

b)            prawo sprostowania danych (art. 16),

c)            prawo do usunięcia danych (art. 17),

d)            prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

e)            prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a)            prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

b)            prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

c)            prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.

10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

                                                                                                                                           Z-ca   Dyrektora

                                                                                                       Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

                      mgr inż. Jerzy Grodzki

 

sporządził: Jacek Kruk

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731862]

przewiń do góry