Numer sprawy DSUiZP 24/JK/31/2021                                                                                   Końskie. 2021-05-06

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Owartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z. p. zm.)  

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej 26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B zaprasza do przedstawienia pisemnej oferty cenowej na:

 

przegląd techniczny kolumn medycznych, paneli nadłóżkowych oraz tablic poboru gazów medycznych.

 

                Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez oferenta przeglądu technicznego kolumn medycznych, paneli nadłóżkowych oraz tablic poboru gazów (TP01- 12 szt.) w Bloku Operacyjnym (wykaz w załączniku nr1), Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wykaz w załączniku nr2) , Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (wykaz w załączniku nr3) Oddział Urologii (wykaz w załączniku nr4)w terminie do 31.05.2021r.

Wymagane jest aby podmiot realizujący zamówienie spełniał założenia ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. 

Wymagane jest aby podmiot realizujący zamówienie posiadał:

- dokumenty potwierdzające (autoryzację, upoważnienie), iż jest uprawniony, upoważniony przez producenta sprzętu do obsługi serwisowej n/w urządzeń;

lub

- certyfikat, świadectwo szkoleń osób, które będą wykonywały czynności serwisowe.

Wymagane jest aby w/w dokument poświadczał o odbyciu szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności serwisowych z danego typu/modelu urządzenia (dla każdego oferowanego typu / modelu urządzenia).

W/w dokumenty (autoryzacja/szkolenia) oferent powinien złożyć wraz z ofertą.

Do oferty należy także dołączyć wykaz czynności, które będą wykonywane podczas przeglądów.

Po wykonaniu przeglądu należy sporządzić pisemny raport (dostarczyć zamawiającemu) oraz dokonać odpowiednich zapisów w „Harmonogramach przeglądów„ i w paszportach urządzeń.

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik Działu Technicznego Piotr Sielski tel. 41 39- 02-342 tel. kom 504 217 664

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-05-14 godz. 10:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „przegląd kolumn”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail; jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu 41 390 23 19

Oferty przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Wykazy sprzętu do przeglądu 1, 2, 3, 4

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

 

                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

                      dr n. med. Wojciech Przybylski

 

sporządził: Jacek Kruk

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Blok Operacyjny

Lp

Nazwa   urządzenia

       Typ

  urządzenia

Nr fabryczny               urządzenia

1

Kolumna anestezjologiczna

Kendroport

K60S-ALFA 60/80

2746

2

Kolumna chirurgiczna

Kendroport

K60S-ALFA 60/100

2749

    3         

Kolumna anestezjologiczna

Kendroport

K60S-ALFA 60/80

2747

4

Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa

Kendroport

K100S-ALFA

80/80 + BETA 95/90L

2751

    5          

Kolumna anestezjologiczna

Kendroport

K60S-ALFA 60/80

2745

6

Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa

Kendroport

K100S-ALFA

80/80 + BETA 95/90L

                     2752

    7

Kolumna anestezjologiczna

Kendroport

K60S-ALFA 60/80

2748

    8

Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa

 

Kendroport

K100S-ALFA

80/80 + BETA 95/90L

2753

    9

Kolumna anestezjologiczna

Kendroport

K60S-ALFA 60/80

2744

10

Kolumna chirurgiczno-laparoskopowa

Kendromed

K100S-ALFA

80/80 + BETA 95/90L

2750

11

Panel nadłóżkowy     

IC 3000 Kendroline

 

        43/13/ZP/1/1

12

 Panel nadłóżkowy     

IC 3000 Kendroline

 

        43/13/ZP/1/2

13

 Panel nadłóżkowy     

IC 3000 Kendroline

 

        43/13/ZP/1/3

14

Panel nadłóżkowy     

IC 3000 Kendroline

 

        43/13/ZP/1/4

15

Panel nadłóżkowy 

IC 3000 Kendroline

 

        43/13/ZP/1/5

16

Panel nadłóżkowy

IC 3000 Kendroline

 

        43/13/ZP/1/6

 

1

Tablica poboru gazów

TP01-12 szt.

            brak

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lp

Nazwa   urządzenia

       Typ

  urządzenia

Nr fabryczny               urządzenia

1

Kolumna OIOM

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

2763+2770

2

Kolumna OIOM

 

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

2755+2769

    3         

Kolumna OIOM

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

2762+2764

4

Kolumna OIOM

 

 

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

2757+2771

    5          

Kolumna OIOM

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

2759+2765

6

Kolumna OIOM

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

2758+2768

    7

Kolumna OIOM

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

2756+2767

    8

Kolumna OIOM

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

2780+2772

    9

Kolumna OIOM

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

           2754+2773                                      

10

Kolumna OIOM

 

Kendroport

K60S-ALFA

60/80 + K100S

-ALFA  60/80

 2761+2766

Załącznik nr 3

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lp

Nazwa   urządzenia

       Typ

  urządzenia

Nr fabryczny               urządzenia

  1

Kolumna anestezjologiczna

DVE4002

 

ARTD-0149

 

Załącznik nr 4

Oddział Urologii

Lp

Nazwa   urządzenia

       Typ

  urządzenia

Nr fabryczny               urządzenia

  1

Kolumna anestezjologiczna

Kendroport

K100-AlLFA 80/80+BETA 95/90L

 

2689

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jacek Kruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Jacek Kruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-14 12:06:06
  • Liczba odsłon: 323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 731867]

przewiń do góry