Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/25/2021                                                                                  Końskie. 2020-04-01

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Owartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 24 Października 2019 r z . p. zm.)

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej na usługę:

                Aktualizacji dokumentacji kartograficznej (profile pól wznoszenia i podejścia) i Instrukcji Operacyjnej lądowiska dla śmigłowców. Zgodnie z protokółem kontroli lądowiska który stanowi załącznik w postaci skanu do tego postępowania.

 

Termin realizacji

  • Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.
  • Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

 

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik Działu Technicznego w ZOZ Końskich Piotr Sielski tel. 41 39- 02-342 i 41 39- 02-308  tel. kom 504 217 664

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

 

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-04-14  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNEJ”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

- protokół kontroli lądowiska

                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

sporządził:  Jacek Kruk

              dr n. med. Wojciech Przybylski

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731862]

przewiń do góry