Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/15/2021                                                                                  Końskie. 2020-03-04

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Zamówienie publiczne o wartości poniżej 130 000 złotych

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym na:

Dostawę, montaż i uruchomienie dwudziestu trzech urządzeń klimatyzacyjnych typu inwerterowy z funkcją grzania i chłodzenia, o mocach chłodniczych:

 • 7 kW sztuk 1
 • 5 kW sztuk 16
 • 3,5 kW sztuk 5
 • 3 kW sztuk 1

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizyty ustalać z Kierownikiem NiEAM w ZOZ Końskich Jacek Jakubczyk tel. 41 39- 02-450 tel. kom 505 218 034. Dodatkowe informacje zawiera formularz cenowy.

 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt 
 • doprowadzenie instalacji elektrycznej do klimatyzatorów
 •                utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia,
 •                przestrzeganie procedur BHP, P.Poż i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.
 •                realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia. 
 •                wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
 •                stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy
 •                utrzymanie terenu realizacji zamówienia w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny;
 •                uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac.
 • zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów

 

Termin realizacji

 • Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
 • Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,
 • Harmonogram wykonywanych prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy prac i terminy ich realizacji Wykonawca będzie ustalał z Kierownikiem NiEAM w ZOZ Końskich  
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

 

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik NiEAM w ZOZ Końskich Jacek Jakubczyk tel. 41 39- 02-450 tel. kom 504 218 034

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

 

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2021-03-15  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

sporządził:  Jacek Kruk

              dr n. med.

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731870]

przewiń do góry