Dotyczy:   Umowy nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17-00 o dofinansowanie Projektu   RPSW.07.03.00-00-26-0006/17 pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Działania „7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Oś VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/66/2020                                                                                  Końskie. 2020-12-01

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8   

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na:

Dostawę materiałów hydraulicznych budowlano wykończeniowych i elektrycznych.

Termin realizacji

  • Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych Jacek Kruk tel. 41 39- 02-314  

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 314    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2020-12-10  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem ofertowym i cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH BUDOWLANO WYKOŃCZENIOWYCH I ELEKTRYCZNYCH”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- Formularz ofertowty

- istotne postanowienia warunków umowy

                                                                                                                                                   Z-ca  Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

sporządził:  Jacek Kruk

 

 

                     mgr inż. Jerzy Grodzki

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731866]

przewiń do góry