Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/39/2020                                                                                   Końskie. 2020-10-02

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8   

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. oraz w trybie art. 6  Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach   związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj.  Art.  6. [ Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania  COVID -19 , nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U z 2019r. poz. 1843)  jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego niekontrolowanego rozprzestrzeniana się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

 

Przedmiotem zamówienia Dostawa i montaż zabudowy i drzwi z aluminium

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia 

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot montażu oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizyty ustalać z Mistrzem Działu Technicznego  Robertem Parszewskim tel. 41 39- 02-285 tel. kom 504 217 621

 

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Mistrz Działu Technicznego  Robert Parszewski tel. 41 39- 02-285 tel. kom 504 217 621

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2020-10-08  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „zabudowy i ścianki z aluminium”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Opis Przedmiotu Zamówienia zał. nr 2

- Formularz cenowy zał. nr 1

- Istotne postanowienia warunków umowy zał nr 3

 

                                                                                                                                             Z-ca Dyrektora

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

                                                                                                                                            

     mgr inż. Jerzy Grodzki

 

sporządził:  Jacek Kruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731862]

przewiń do góry