Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/40/2020                                                                                   Końskie. 2020-09-15

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8   

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na: Wykonanie testów specjalistycznych urządzeń RTG

                Przedmiot zamówienia.

 

Wykonanie testów specjalistycznych urządzeń RTG - przez Wykonawcę na rzecz i w siedzibie Zamawiającego oraz przygotowanie sprawozdań z tych testów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2015 r. pozycja 2040).

 

Testy specjalistyczne wykonywane mogą  być przez akredytowane laboratoria badawcze (akredytacje przyznaje PCA - krajową jednostkę akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności) lub wykwalifikowanych fizyków medycznych zatrudnionych w placówce ochrony zdrowia raz do roku lub po każdej znaczącej naprawie (np. wymiana lampy rtg). Zakres wykonywanych testów zawiera Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, oraz z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

 

Wykaz urządzeń radiologicznych objętych testami specjalistycznymi

Lp.

Urządzenie RTG

Data wykonania testów specjalistycznych

1

Aparat diagnostyczny – POLYRAD PREMIUM  - Mecall Radiologia MEDIX – numer fabryczny A6563-01/02

06.02.2020

2

Aparat diagnostyczny – CLISIS ACCESS  - Mecall Radiologia MEDIX – numer fabryczny 005/211

06.02.2020

3

Aparat diagnostyczny – Quantum Odyssey – QG - 50  - Quantum Medical Imaging – numer fabryczny QG 50-06H-0807

05.02.2020

4

Aparat diagnostyczny – Quantum Quest – QG - 50  - Quantum Medical Imaging – numer fabryczny QG 50G-09E-0503

05.02.2020

5

Aparat diagnostyczny – ORIX 70 - stomatologiczny, punktowy – ARDET – numer fabryczny XB 42301

06.02.2019

6

Aparat diagnostyczny  - przewoźny – POLYMOBIL PLUS – Siemens – numer fabryczny S10321S16L

12.11.2019

7

Tomografia komputerowa – AQUILION CXL TSX-101A – Toshiba – numer fabryczny QCA 1152016

05.12.2019

8

Aparat diagnostyczny Angiograf Azuroion 3  – PHILIPS – do celów radiologii zabiegowej – numer fabryczny 103

06.02.2020

9

Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej – Angiograf Artis ZEE Floor – Siemens - numer fabryczny 138049

17.01.2020

10

Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej – Angiograf GE Innova3100 – IQ -  numer fabryczny 555160BU1

10.07.2020

11

Aparat ramię C – do celów radiologii zabiegowej – SHIMADZU OPESCOPE – Shimadzu – numer fabryczny 1269798202

17.01.2020

12

Aparat diagnostyczny do celów radiologii zabiegowej

Ramię C– Ziehm 8000 – Ziehm Imaging GmbH

- numer fabryczny 82103

21.10.2019

 

13

Monitory opisowe E-3620-MA lewy nr seryjny – 1879060636, prawy nr seryjny – 1879060485

21.10.2019

14

Monitory opisowe E-3621-MA lewy nr seryjny – 1879003253, prawy nr seryjny – 1879003252

21.10.2019

15

Monitory opisowe E-3621-MA lewy nr seryjny – 1879003250, prawy nr seryjny – 1879003251

06.02.2020

16

Monitor przeglądowy EIZO MX 193 nr seryjny lewy – 30861218, prawy - 30808218

10.07.2020

17

Monitor przeglądowy BARCO MDRC-1219 nr seryjny - 1841165453

06.02.2020

18

Monitor przeglądowy EIZO DSHC 1914-DC nr seryjny – lewy HXHO006876, prawy HXHO006873

05.02.2020

19

Monitor przeglądowy EIZO DSHC 1914-DC nr seryjny – lewy HXHO006884, prawy HXHO006883

05.02.2020

20

Monitor przeglądowy EIZO nr seryjny – 006882

05.02.2020

21

Płyty obrazowe (systemy CR)

06.02.2020

22

Aparat Przyłóżkowy DX typ D 100 + numer seryjnyA5411002252

12.11.2019

23

Aparat Przyłóżkowy GMM MAC D

numer seryjny 20031785F

07.05.2020

 

 

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Anna Miedzińska lub  Teresa Łoś tel. (041) 3902233

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2020-09-22  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „Testy urządzeń RTG”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Wykazy sprzętu do przeglądu 

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

 

                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

                                                                                                                                            

          dr n. med. Wojciech Przybylski

 

sporządził:  Jacek Kruk

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731870]

przewiń do góry