Numer sprawy  DSUiZP 24/JK/33/2020                                                                                  Końskie. 2020-07-07

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8   

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej  26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41 B  zaprasza do przedstawienia  pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na:

 1. Dostawę, montaż i uruchomienie jednego  urządzenia klimatyzacyjnego typu inwerterowe,  o mocy chłodniczej min. 5 KW firmy Toshiba:  seria Seiya R32 Lokalizacja 1 piętro szpitala Pracownia Endoskopowa

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie gdzie będzie wykonywany przedmiot usługi oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Termin wizyty ustalać z Kierownikiem NiEAM w ZOZ Końskich Jacek Jakubczyk tel. 41 39- 02-450 tel. kom 505 218 034

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 • zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt 
 •                utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia,
 •                przestrzeganie procedur BHP, P.Poż i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego.
 •                realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia. 
 •                wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej
 •                stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy
 •                utrzymanie terenu realizacji zamówienia w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny;
 •                uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac.
 • zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów

Termin realizacji

 • Wykonawca wykona przedmiot umowy, w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.
 • Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów,
 • Harmonogram wykonywanych prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy prac i terminy ich realizacji Wykonawca będzie ustalał z Kierownikiem NiEAM w ZOZ Końskich  
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

1). Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zaproszenia jest/są:

 w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia

- Kierownik NiEAM w ZOZ Końskich Jacek Jakubczyk tel. 41 39- 02-450 tel. kom 504 218 034

w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00

2).  W sprawach organizacyjnych  oraz innych informacji przekazanych za pomocą, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:

starszy Inspektor ds. Zamówień  Publicznych –Jacek Kruk

tel.  41 39- 02- 192    fax. ( 41) 39 02 319    lub na adres e-mail:  jkruk@zoz.konskie.pl 

Ofertę należy składać w terminie do dnia 2020-07-14  godz. 12:00- zgodnie z Formularzem cenowym do niniejszego zaproszenia,

- w formie pisemnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Gimnazjalna 41B 26-200 Końskie SEKRETARIAT w zamkniętej kopercie oznakowanej „OFERTA DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORA”

Ofertę można również przesłać do Zamawiającego

- elektronicznie na adres E-mail;  jkruk@zoz.konskie.pl         

- na nr telefaksu  41 390 23 19

Oferty  przekazane:

za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli zostały przekazane przed upływem wyznaczonego terminu a fakt jej przekazania został niezwłocznie potwierdzony przez zamawiającego.

Z Wykonawcą oferującym najniższą cenę będzie zawarta umowa wg istotnych postanowień warunków umowy

Z Wykonawcą  oferującym najniższą cenę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Formularz cenowy

- istotne postanowienia warunków umowy

                                                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

sporządził:  Jacek Kruk

              dr n. med. Wojciech Przybylski

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 731862]

przewiń do góry